బిర్మింఘం లైవ్ – హెడ్ పేను నిర్లక్ష్యం కేసులను రుజువు కాలేదు, శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు

బిర్మింఘం లైవ్ – హెడ్ పేను నిర్లక్ష్యం కేసులను రుజువు కాలేదు, శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు
ఈ సర్వర్లో “http://www.birminghammail.co.uk/news/health/head-lice-could-prove-cases-15563182” ని ప్రాప్యత చేయడానికి మీకు అనుమతి లేదు.

సూచన # 18.8f86edcc.1545061420.4b2fbba