కరోనావైరస్ను పట్టుకోవడం మరియు వ్యాప్తి చేయకుండా ఎలా – టెలిగ్రాఫ్

కరోనావైరస్ను పట్టుకోవడం మరియు వ్యాప్తి చేయకుండా ఎలా – టెలిగ్రాఫ్

Translating…

The Telegraph 879K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Feb 13, 2020

The outbreak of coronavirus and its spreading to the UK has led many people to rush out to get face masks. But will they protect you from the virus? What is the best practice to stay safe and avoid catching the deadly virus?

Latest news: first London coronavirus victim took Uber to hospital

https://www.telegraph.co.uk/global-he…Telegraph.co.uk and YouTube.com/TelegraphTV are websites of The Telegraph, the UK’s best-selling quality daily newspaper providing news and analysis on UK and world events, business, sport, lifestyle and culture.